TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

TẦM NHÌN

Tăng cường hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước.
Ứng dụng và chuyển giao các thành tựu KHKT nhanh nhất

gebte-su-men

SỨ MỆNH

Tham gia xây dựng một nền nông nghiệp phát triển an toàn, bền vững hơn.
Bảo vệ môi trường bằng tái sử dụng phụ phế phẩm

gebte-gia-tri

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Phục vụ cộng đồng, người sản xuất và người tiêu thụ.
Tham gia xây dựng nền nông nghiệp sinh học, sinh thái hữu cơ

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

ĐĂNG KÝ THAM DỰ